SUOMEN LÄMPÖTALO OY

Asennamme, korjaamme, säädämme
ja huollamme

Lämmitys- ja LVI-ratkaisut energiatehokkaasti

Suo­men Läm­pö­ta­lo Oy asen­taa ja huol­taa laa­duk­kaas­ti asuin- ja lii­ke­kiin­teis­töi­hin ener­gia­te­hok­kai­ta ja ympä­ris­töys­tä­väl­li­siä läm­mi­tys- ja LVI-rat­kai­su­ja. Nibe Oy:n val­tuu­tet­tu­na huol­to­liik­kee­nä toteu­tam­me eko­lo­gi­set läm­mi­tys­rat­kai­sut uudis- ja sanee­raus­koh­tei­siin Ete­lä-Savon alueella.

NIBE-tuotteet

Myös huoltopalvelut meiltä

Tavoit­teem­me on pal­vel­la asiak­kai­tam­me asen­ta­mal­la ja huol­ta­mal­la tehok­kai­ta läm­mi­tys­rat­kai­su­ja laa­duk­kail­la maa-, vesi- ja ilmas­toin­ti­tuot­teil­la, jot­ka tuot­ta­vat asiak­kail­le huo­mat­ta­via kus­tan­nus­sääs­tö­jä alen­tu­nei­den läm­mi­tys­ku­lu­jen muo­dos­sa. Asen­nuk­sien yhtey­teen liit­ty­vät säh­kö­työt sisäl­ty­vät palveluumme.

Oikein mitoi­tet­tu ja suun­ni­tel­tu läm­mi­tys­jär­jes­tel­män uudis­ta­mi­nen takaa onnis­tu­neen lop­pu­tu­lok­sen. Asen­nam­me tar­vit­ta­vat lait­teet pit­kä­ai­kai­sen koke­muk­sen kar­tut­ta­mal­la ammat­ti­tai­dol­la, hyviä asen­nus­ta­po­ja nou­dat­taen. Jokai­sen koh­teen ura­koin­nin suo­ri­tam­me asiak­kaan läh­tö­koh­dis­ta käsin, ennal­ta sovi­tul­la taval­la ja aikataululla.

Lämpöpumppujärjestelmät

LVI-suunnittelu, asennukset ja huolto