040 594 2188
lvi@suomenlampotalo.fi
pentti@suomenlampotalo.fi
040 594 2188
lvi@suomenlampotalo.fi
pentti@suomenlampotalo.fi

Etusivu

SUOMEN LÄMPÖTALO OY

Asen­nam­me, kor­jaam­me, sää­däm­me
ja huol­lam­me

Läm­mi­tys- ja LVI-rat­kai­sut ener­gia­te­hok­kaas­ti 

Suo­men Läm­pö­ta­lo Oy asen­taa ja huol­taa kaik­ki LVI-alan työt kat­ta­vas­ti ja ammat­ti­tai­dol­la asuin- ja lii­ke­kiin­teis­töi­hin. Käy­täm­me nyky­ai­kai­sia, ener­gia­te­hok­kai­ta ja ympä­ris­töys­tä­väl­li­siä rat­kai­su­ja. 

Asen­nam­me ja huol­lam­me 

Maa-, ilma­ve­si- ja ilma­läm­pö­pum­put, sekä kau­ko­läm­pö­siir­ti­met uudis- ja sanee­raus­koh­tei­siin. Suun­nit­te­lem­me koh­tee­seen sovel­tu­van rat­kai­sun, ja toteu­tam­me ura­kat asia­kas­läh­töi­ses­ti. 

Pal­ve­lut

Pal­ve­lui­tam­me ovat muun muas­sa 

  • Vesi­ka­lus­tei­den asen­nus: suih­ku-, allas- ja keit­tiö­ha­nat sekä WC-istui­met 
  • Läm­min­ve­si­va­raa­jat, vesi­kier­toi­set pat­te­ri- ja lat­tia­läm­mi­tys­jär­jes­tel­mät, sekä nii­den asen­ta­mi­nen 
  • Vie­mä­rit, ilman­vaih­to­jär­jes­tel­mät ja muut alan lait­teet 
  • Käyt­tö­ve­si­put­kis­to­jen sanee­rauk­set 
  • Ilman­vaih­don lait­teet, mit­tauk­set ja sää­döt 
  • KVV- ja IV-val­von­ta 

Myös huol­to­pal­ve­lut meil­tä 

Tavoit­teem­me on pal­vel­la asiak­kai­tam­me huol­ta­mal­la talon­ne LVI-alan kalus­tei­ta ja lait­tei­ta laa­duk­kaas­ti, jol­loin lait­tei­den elin­kaa­ri pite­nee. 

Ota yhteyt­tä

Yrit­tä­jä Pent­ti Korhonen

 

Säh­kö­pos­ti

lvi@suomenlampotalo.fi    pentti@suomenlampotalo.fi

Puhe­lin   040 594 2188

    Scroll to Top