Lämpöpumppujärjestelmät

Asennamme ja huollamme

Maa-, ilma­ve­si- ja ilma­läm­pö­pum­put uudis- ja sanee­raus­koh­tei­siin. Suun­nit­te­lem­me koh­tee­seen sovel­tu­van rat­kai­sun, ja toteu­tam­me ura­kat asia­kas­läh­töi­ses­ti. Teem­me samal­la asen­nuk­siin liit­ty­vät sähkötyöt.

Olemme Niben valtuutettu huoltoliike

NIBE Ener­gy Sys­tems on Poh­jois­mai­den suu­rin läm­mi­tys­jär­jes­tel­mien tuot­ta­ja ja samal­la mark­kin­ajoh­ta­ja Poh­jois-Euroo­pas­sa. Pää­pain­opis­tei­nä NIBEl­lä ovat läm­pö­pum­put ja lämminvesivaraajat.

NIBEn mal­lis­toon kuu­luu maa­läm­pö-, ilma-, vesi­läm­pö- ja pois­toil­ma­läm­pö­pump­pu­jen lisäk­si vii­len­nys­jär­jes­tel­miä, aurin­ko­säh­kö­pa­ket­te­ja, ilman­vaih­to­ko­nei­ta, läm­pö­pump­pu­va­raa­jia ja lämminvesivaraajia.

NIBEl­lä on Suo­mes­sa maan­laa­jui­nen jäl­leen­myy­jä- ja huol­to­ver­kos­to, jon­ka jäse­niä kou­lu­te­taan jat­ku­vas­ti. Näin var­mis­te­taan jär­jes­tel­mä­asen­nus­ten ja huol­to­töi­den suju­mi­nen ammat­ti­tai­toi­ses­ti. Val­tuu­te­tul­le huol­to­liik­keel­le myön­ne­tään Val­tuu­tet­tu huol­to­lii­ke -merkki.

NIBE-tuotteet

Ilmalämpöpumput

Huollamme kaikki merkit